Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.stelkon.pl jest prowadzony przez STELKON Andrzej Matusiak z siedzibą w Starym Mieście (koło Konina) przy ul. Ogrodowej 15, 62-571 Stare Miasto, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6651916683.
2. Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla zamówień złożonych od 10.07.2020 roku.
3. Dla celów regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:
Stelkon – STELKON Andrzej Matusiak z siedzibą w Starym Mieście (koło Konina) przy ul. Ogrodowej 15, 62-571 Stare Miasto, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6651916683.
Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Stelkon za pośrednictwem swojej strony internetowej dostępnej pod adresem www.stelkon.pl, na której zamieszczone są towary i usługi oferowane przez Stelkon.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Klient  osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada on pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług sklepu internetowego, a w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem tego sklepu.
Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta lub Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Towarów, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta/Konsumenta niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.
Towar – rzeczy, które można nabyć w sklepie.
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wszystkie Towary dostępne w stelkon.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

§ 2 Rejestracja i logowanie.

1. Stelkon.pl umożliwia Klientom złożenie zamówienia za pośrednictwem wcześniej założonego na Stronie internetowej konta Klienta. Usługa ta polega na umożliwieniu Klientom korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
2. Rejestracja konta jest nieodpłatna i dobrowolna.
3. Rejestracja konta nie stanowi warunku dokonania zamówienia oraz przeglądania dostępnego Towaru, a pozwala na przeglądanie historii Zamówień, nadawanie produktom statusu „ulubione” oraz śledzenia statusu zamówienia.
4. Rejestracja konta odbywa się po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zapoznaniu się z Regulaminem, oraz polityką prywatności.
5. Klient obowiązany jest do zachowania poufności swojego loginu i hasła.
6. Klient w każdej chwili może wyrejestrować swoje konto Klienta nieodpłatnie i bez podania przyczyny.

§ 3 Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży.

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient ma możliwość zakupu towarów dostępnych na stronie Stelkon.pl przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wybór Towaru następuje poprzez wskazanie konkretnego produktu za pomocą opcji „dodaj do koszyka”. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych Towarów, miejsca dostarczenia Towarów oraz sposobu płatności za zamówienie.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z treścią i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza poprzez oznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w trakcie procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Elementem procedury złożenia Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. Pola oznaczone symbolem „*” muszą być podane obligatoryjnie. Podanie danych obligatoryjnych jest dobrowolne, jednak niezbędne do finalizacji składanego Zamówienia. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia.
4. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Klient jest informowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych Towarów), a w tym łącznej cenie wybranych produktów wraz z podatkami, opłatach za transport i ewentualnych innych kosztach związanych z dostawą zakupionych towarów.
5. Złożenie Zamówienia następuje po skomplementowaniu Zamówienia, oznaczeniu miejsca i sposobu dostarczenia Towarów, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuję przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie”.
6. Ceny Towarów udostępnionych w Sklepie internetowym podawane są w walucie polskiej i zawierają w sobie podatek VAT (cena brutto).
7. Ceny Towarów nie zawierają w sobie kosztów dostarczenia ich do Klienta.
8. Informacje przedstawione przez Stelkon.pl w Sklepie internetowym dotyczące Towarów stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. Składając Zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych Towarów z Stelkon.
10. Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku umów zawieranych z Konsumentem, jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
11. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub, w przypadku wybrania takiej opcji przez Klienta, wydanie rzeczy nastąpi do rąk własnych Klienta w siedzibie Stelkon.pl (odbiór osobisty).
12. Czas dostawy Towarów wynosi nie więcej niż 14 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
13. Zapłaty za towar można dokonać:
zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w siedzibie firmy w przypadku odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Stelkon zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu Zamówień.
przelewem na konto – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta, w chwili wpływu należności na konto Stelkon.pl,
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl
14. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 4 Uprawnienia Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru, zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem Towarów przez Klienta.
2. Odstąpienie od umowy możliwe jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub inną wskazaną przez niego osobę.
3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Konsument swoją wolę odstąpienia od umowy może złożyć poprzez wysłanie pisma pocztą na adres siedziby Stelkon lub przesłanie tego oświadczenia, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@stelkon.pl
5. Do złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient dołącza dokument potwierdzający zakup Towaru od Stelkon.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to wymóg obowiązkowy.
7. Stelkon zobowiązuje się do zwrotu wszystkich płatności poniesionych przez Klienta, z zastrzeżeniem punktu 1 powyżej, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Stelkon zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem świadczenia do momentu zwrotu Towarów.
8. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób niezbędny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Klient.
9. Odstępując od umowy Konsument zobowiązuje się do zwrotu Stelkon otrzymanych towarów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wyraził wolę odstąpienia od umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 5 Gwarancja, odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

1. Stelkon nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie internetowym Towary.
2. Gwarancja na Towary udzielana jest przez producenta produktu, a wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji Klient może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.
3. StelkonTechnik jest zobowiązana do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Stelkon Technik ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym dotyczących rękojmi.
4. W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towarów, które objęte są rękojmią, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru w formie pisemnej na adres siedziby Stelkon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@stelkon.pl
5. Klient potwierdza uprawnienie do rękojmi za wady fizyczne i prawne przedstawiając dokument stanowiący o fakcie dokonania zakupu od Stelkon
6. Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar na adres siedziby Stelkon po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedającym sposobu wysłania Towaru.
7. Stelkon ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
8. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień przysługujących kupującym z tytułu rękojmi.
9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną i żądaniu Klienta wymiany Towaru na wolny od wad, a Stelkon nie posiada na stanie Towaru podlegającego wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest STELKON Andrzej Matusiak z siedzibą w Starym Mieście przy ul. Ogrodowej 15, 62-571 Stare Miasto.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z administratorem danych, pisząc na adres poczty elektronicznej biuro@stelkon.pl lub bezpośrednio na adres siedziby Stelkon.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest wyrażona przez nich w toku rejestracji bądź składania Zamówień zgoda lub umowa zawarta pomiędzy Klientem a Stelkon do zawarcia której dochodzi w wyniku przyjęcia Zamówienia do realizacji i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne.
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz celów wynikających z udzielonych przez Klienta zgód.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, z wyłączeniem danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych niezbędnych do obsługi procesu przed umownego.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody, lub nie dłużej, niż do momentu wygaśnięcia możliwości podniesienia lub obrony roszczeń wynikłych ze wzajemnego stosunku zobowiązaniowego.
7. Dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, firmy przewozowe, dostawcy towarów realizujący bezpośrednio przesyłki, a także podmiotom obsługującym i ubezpieczającym płatności.
8. Stelkon nie zamierza przekazywać Danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Klient ma prawo do przenoszenia danych.
12. Klient prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 Postanowienia końcowe.

1. Złożenie Zamówienia w sposób określony w niniejszym regulaminie odnosi się wyłącznie do zakupu Towarów, których miejsce dostawy znajduje się w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku chęci dostarczenia Towarów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest dokonanie indywidualnych ustaleń.
2. Informacje i ceny podane na stronie internetowej www.stelkon.pl, odnoszące się do Towarów przedstawionych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.stelkon.pl w zakładce Regulamin.
4. Stelkon zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o których Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www.stelkon.pl. Informacja taka zostanie utrzymana na stronie internetowej Stelkon przez okres co najmniej 14 dni.
5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Stelkon z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
6. W kwestiach nieunormowanych niniejszym Regulaminem, znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego. 

DROGI KLIENCIE !
Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszym Markecie

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń poszczególnych gmin.

NAJBLIŻSZE PUNKTY ZBIERANIA ODPADÓW TO:
– ul. Parkowa 17, 62-571 Stare Miasto, Żychlin, tel. 63 244-21-63
– ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
– ul. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, tel. 63 244 57 53

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.